- 16 december 2020 -

image

Terugblik Kick-off themacoalitie GGZ

Op 3 december kwam de themacoalitie GGZ voor een eerste keer bij elkaar. Aanwezig waren verschillende GGZ instellingen, huisartsorganisaties uit Oostelijk Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek, CZ, Burgerkracht Limburg en vertegenwoordigers van GGZ platform Zuid.

De deelnemers verkenden onder leiding van onafhankelijk voorzitter Christel van Zijp (Berenschot) als eerste met elkaar de verwachtingen van deze Kick-Off. Partijen spraken zich daarbij positief uit. Vervolgens schetste Wiro Gruisen (CZ) de gezamenlijke regionale opgave voor de Mijnstreek. “Willen we de zorg in de toekomst betaalbaar houden en de mensen gezond(er), dan moet het samen anders. De problematiek overstijgt een enkele aanbieder alsook de zorgsector: alleen samen en domein overstijgend kunnen we een gewenste verandering realiseren.”

Mark Lenssen (Zorgadvies) gaf aansluitend meer inzicht in cijfers over het gebruik van de GGZ in de Mijnstreek. Zo zal de vraag naar GGZ vanuit demografische ontwikkeling (krimp, vergrijzing) dalen, maar kent de regio een relatief hoog totaal aantal cliënten in de GGZ vergeleken met landelijk. In de Mijnstreek zijn er ook verschillen in kosten per cliënt waar te nemen en wordt er een substantieel deel door niet gecontracteerde aanbieders ingezet. Zaken om verder uit te zoeken op weg naar een gezamenlijke aanpak. De partijen gaven alvast mee welke thema’s voor hen op basis van de cijfers aandacht zouden moeten krijgen in het vervolg.

Vervolgens werd gebrainstormd over wat partijen samen kunnen gaan doen. Gedacht wordt aan zaken als preventie, een integrale aanpak, achter de vraag komen, mensen met psychische problemen een plaats geven in de maatschappij en inzetten op herstel.

Jean Paul Essers (Mondriaan) schetste in zijn presentatie wat er in de regio allemaal al gebeurt, gerelateerd aan GGZ.  Op alle fronten werken partijen op verschillende schaalgrootten (wijken, gemeenten, regio’s) samen. Taak is om te richten (waar gaan we samen voor?) en de initiatieven te verbinden. Hij deed een oproep aan zorgverzekeraars, gemeenten en partijen om met elkaar de ruimte op te zoeken om samen op te kunnen schalen.

Wiro Gruisen blikte aan het einde kort terug. De kick-off was een start. Dat er een gezamenlijke opgave is, wordt herkend.  CZ zal vanuit regioregie de handschoen oppakken voor het organiseren van een tripartite (burger, zorgaanbieder, verzekeraar/gemeente) vervolg voor de themacoalitie GGZ waarbij de input van deze kick-off wordt meegenomen (zie onderstaande afbeelding).